Privacyverklaring Partners in Energie

1. Algemeen

Partners in Energie is een samenwerkingsverband tussen de verschillende regionale netbeheerders in Nederland. Dit zijn: Westland Infra Netbeheer, Coteq Netbeheer, Enexis Netbeheer, RENDO Netwerken, Liander en Stedin.

Deze website is een initiatief van de gezamenlijke netbeheerders in Nederland. Het is primair bedoeld voor alle energieleveranciers, programmaverantwoordelijken, meetverantwoordelijken en Onafhankelijke Diensten Aanbieders (ODA) om antwoord te krijgen op servicevragen over marktfaciliteringsprocessen en voor derden die een dataverzoek willen indienen. Op de website is hiervoor een kennisbank, chat- en ticketfunctie en aanvraagformulier beschikbaar. Daarnaast bieden we ook relevant sectornieuws.

Deze website is niet bedoeld voor consumenten; Consumenten verwijzen we voor vragen over het gebruik van hun persoonsgegevens door naar de website van hun eigen energieleverancier of ODA. Ook kunnen zij hiervoor terecht op de websites van de verschillende netbeheerders in Nederland.


2. Hoe verwerken we persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over iemand en te herleiden zijn naar een ‘geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Dat ben jij in dit geval: onze klant, zakelijke relatie en (digitale) bezoeker. Voorbeelden van persoonsgegevens die wij gebruiken zijn naam, adres, (zakelijk) e-mailadres, de bedrijfsnaam van het bedrijf of organisatie waar je werkzaam bent, EAN-code van een elektriciteits- of gasaansluiting en de bijbehorende verbruiksgegevens, gegevens over een energiecontract. Ook verzamelen wij informatie over het gebruik van de website door middel van cookies. Hierover lees je verderop in deze privacyverklaring meer.

Alle informatie die je ons verstrekt wordt volgens de geldende wet- en regelgeving verwerkt (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij kunnen alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor akkoord is gegeven en we kunnen de gegevens alleen gebruiken voor datgene waarvoor jij de gegevens hebt verstrekt. We verwerken niet méér persoonsgegevens dan we nodig hebben om onze werkzaamheden uit te voeren.

Heb je voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens expliciet toestemming aan ons gegeven? Dan kan je die toestemming op ieder moment weer intrekken. We stoppen dan met het verwerken van deze gegevens. Hierover lees je meer onder het kopje 'Welke rechten heb je?'.


3. Voor welke doelen worden deze persoonsgegevens verzameld?

Partners in Energie verwerkt jouw gegevens alleen als dit nodig is voor het verwerken van het door jou ingediende ticket of dataverzoek of om je toegang te geven tot de website in het algemeen. Doelen waarvoor persoonsgegevens worden verzameld zijn:

  • Het openen van een account of als je inlogt op dit account om de status van een ticket te monitoren.
  • Het inrichten van de juiste autorisaties in onze systemen. Alleen personen die op basis van hun rol binnen één van de marktfaciliteringspartijen of organisaties zoals benoemd onder ‘Algemeen’ redelijkerwijs toegang nodig hebben, krijgen deze. Wettelijke grondslag voor verwerking van deze gegevens is gerechtvaardigd belang.
  • Om gegevens aan jou beschikbaar te kunnen stellen.
  • Om de werking van de website te kunnen analyseren.
  • Voor het toesturen van een nieuwsbrief.

De netbeheerders zijn het aanspreekpunt voor het verwerken van persoonsgegevens die door EDSN worden verwerkt in de centrale IT-systemen van de energiemarkt. Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) acteert EDSN als verwerker namens de netbeheerders. De netbeheerders beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier. EDSN heeft geen zeggenschap over welke gegevens voor welke doelen worden verwerkt. Voor meer informatie over de wijze waarop de verschillende netbeheerders en EDSN omgaan met persoonsgegevens verwijzen wij je naar de privacyverklaring op de websites van deze verschillende netbeheerders en naar de website van EDSN.


4. Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens?

Partners in Energie – ofwel de gezamenlijke netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en voor al jouw gegevens die worden verwerkt via de website.

Energie Data Services Nederland B.V. (EDSN) is door de netbeheerders aangewezen als beheerder van de website. Tickets en dataverzoeken die via de website worden ingediend worden automatisch doorgestuurd naar de afzonderlijke netbeheerders. Als beheerder van de website kan EDSN deze gegevens ook inzien.

Hierover heeft Partners in Energie contractuele afspraken gemaakt met EDSN.

Partners in Energie beschermt jouw gegevens volgens de eisen zoals gesteld in de AVG. Als we persoonsgegevens delen met derden, hebben we daar afspraken mee gemaakt. Indien er op deze site wordt doorgelinkt naar derde partijen verwijzen we je naar de websites van deze partijen. In hun privacyverklaringen vind je meer informatie over de wijze waarop deze derde partijen omgaan met jouw persoonsgegevens.


5. Hoe beschermen we deze persoonsgegevens?

Om de aan ons gegeven persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende technische- en organisatorische maatregelen genomen. We hebben onze infrastructuur en procedures zo ingericht om je persoonsgegevens zo optimaal mogelijk te kunnen beschermen, passend bij de aard van de gegevens en wat er technische mogelijk en haalbaar is.

Medewerkers die vanuit hun beheerdersrol binnen EDSN toegang hebben, kunnen je account- en ticketgegevens inzien om gebruikersproblemen op te lossen. Daarnaast evalueren we periodiek de autorisaties en actualiseren deze waar nodig.


6. Waar worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Jouw persoonsgegevens worden bij voorkeur verwerkt binnen de Europese Unie (EU). Als we je gegevens buiten de EU verwerken, doen wij dit volgens de regels van de Europese Unie. Daarbij hanteren wij standaardcontracten van de EU, inclusief passende technische- en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens op eenzelfde manier beschermd zijn als onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Partners in Energie gaat zorgvuldig om met je gegevens. Mocht je toch een beveiligingsincident ontdekken dan vragen wij je dit zo snel mogelijk bij ons te melden. Informatiebeveiligingsincidenten kunnen ook een inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalek) zijn in de zin van de AVG. Beveiligingsincidenten kunnen worden gemeld bij de servicedesk van EDSN (beheerder van deze website) op het volgende adres: servicesdesk@edsn.nl.


7. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Uiteraard respecteren we de wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Daarnaast bewaren we persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. Na afloop daarvan vernietigen we persoonsgegevens of bewaren we ze geanonimiseerd. Zo zijn ze niet meer te herleiden naar één persoon. Wil je dat wij jouw persoonsgegevens eerder verwijderen? Lees dan hieronder welke rechten je hebt en hoe je dit kunt regelen.


8. Welke rechten heb je?

Als klant, zakelijke relatie of (digitale) bezoeker van Partners in Energie heb je volgens de AVG verschillende rechten. Als je van onderstaande rechten gebruik wilt maken, kan je een verzoek indienen via it-support@partnersinenergie.nl. Ook kan je een brief sturen naar: Van Asch van Wijckstraat 55, 3811 LP Amersfoort. Wij proberen binnen 30 dagen aan jouw verzoek te voldoen en jouw vraag te beantwoorden. Duurt het toch iets langer, dan hoor je dat van ons.


8.1 Recht op inzage

Je kunt ons altijd vragen welke gegevens wij van jou verwerken. Hiervoor kan je een verzoek tot inzage indienen. Wij geven je deze informatie gratis. Als je een verzoek tot inzage indient, vragen wij je om je te identificeren.


8.2 Recht op verbetering en aanvulling

Voor alle andere persoonsgegevens van onze klanten en voor persoonsgegevens van zakelijke relaties en (digitale) bezoekers die wij verwerken, geldt: als ze niet juist of onvolledig zijn, heb je het recht om ze te laten aanpassen. Wij nemen dan maatregelen om de gegevens die wij van jou hebben op een correcte manier te verwerken.


8.3 Recht op beperking van verwerking

In sommige gevallen kan je bezwaar maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens. In de wet staan voorwaarden waaraan je dit recht kunt ontlenen. Je kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het op afstand uitlezen van jouw meterstanden uit de slimme meter bij jou thuis. Wij passen dan de instelling van de meter aan.


8.4 Recht op verwijdering

Je kunt een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen. Omdat wij veel persoonsgegevens verwerken omdat dat verplicht is, kunnen we alleen aan dit verzoek voldoen als:

  • Jouw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben gekregen, of;
  • Jij jouw toestemming intrekt die de basis was voor het verwerken van jouw persoonsgegevens en er geen andere grondslag is om jouw persoonsgegevens te bewaren.

8.5 Indienen klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Partners in Energie neemt je opmerkingen/ bezwaren en rechten ten aanzien van het verwerken van jouw persoonsgegevens serieus. Als je echter van mening bent dat wij je opmerking of klacht hierover niet naar behoren hebben behandeld dan hebt je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.


8.6 Contact

Voor vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens of als je een klacht hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Partners in Energie kan je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar it-support@partnersinenergie.nl.

Ook kan je hiervoor contact opnemen met de beheerder van deze website EDSN: via it-support@partnersinenergie.nl; of per post naar het volgende adres:

Energie Data Services Nederland (EDSN) B.V., Van Asch van Wijckstraat 55, 3811 LP Amersfoort.

De individuele netbeheerders zijn het aanspreekpunt voor het verwerken van persoonsgegevens in de tickets die in opdracht van de netbeheerders door EDSN worden verwerkt in de centrale IT systemen van de energiemarkt.


9. Cookies

Om ervoor te zorgen dat de website goed werkt, maakt Partners in Energie gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij gebruik van de website worden opgeslagen op je computer.


9.1 Wat doen cookies en waarom worden ze gebruikt?

Wij gebruiken cookies om je te herkennen wanneer je de website bezoekt en om te zorgen dat de website goed werkt. Zo zorgen cookies er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd blijft. Verder krijgen we door cookies informatie over het gebruik van onze diensten. Op die manier kunnen we onze diensten verbeteren en aanpassen aan de wensen van onze gebruikers. Deze cookies vallen onder de noemer functionele- of analytische cookies.


9.2 Welke cookies gebruikt Partner in Energie?

Partners in Energie maakt gebruik van diverse functionele- en/of analytische cookies. Denk hierbij aan een cookie die de standaard taal of de tijdszone van een gebruiker opslaat. Ook leggen we de laadtijd van een pagina vast. De cookies worden alleen bewaard tijdens de sessie of tot maximaal 90 dagen na gebruik.

Partners in Energie maakt ook gebruik van Google Analytics en Dynatrace om bij te houden hoe de website wordt gebruikt en of deze juist functioneert. De gegevens die wij hiermee verkrijgen, kunnen ons helpen de gebruiksvriendelijkheid en prestaties van deze website te verbeteren. Informatie over het gebruik van de website wordt door deze cookie opgeslagen. Deze analysegegevens zijn niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie, zoals jouw IP-adres. We hebben het gebruik van Google Analytics en Dynatrace op de meest privacyvriendelijke manier, volgens onze principes van Privacy-by-design, ingericht. Gegevens van Google Analytics en Dynatrace worden door ons voor een periode van maximaal 26 maanden bewaard.


9.3 Weigeren of verwijderen van cookies

Wil je liever niet dat er cookies worden geplaatst op je computer? Dan kan je dit zelf via jouw browser verwijderen of uitschakelen. Via de help-functie van jouw browser vind je meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies. Door cookies uit te zetten of te verwijderen kan het mogelijk zijn dat het gebruik van sommige functionaliteiten van de website worden vertraagd of niet meer mogelijk zijn. Wil je alle cookies verwijderen? Via onderstaande links vind je instructies voor het verwijderen van cookies voor de meest gebruikte browsers.

Firefox: Cookies en websitegegevens wissen in Firefox | Hulp voor Firefox

Google Chrome: Cookies wissen, toestaan en beheren in Chrome - Computer - Google Chrome Help

Internet Explorer: Cookiebestanden verwijderen in Internet Explorer - Microsoft Ondersteuning

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL


10. Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor het wijzigen van deze privacyverklaring. Raadpleeg regelmatig deze pagina om van de wijzigingen in deze privacyverklaring op de hoogte te blijven.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 14 juni 2023.

partners in energie logo
logo westland partners in energie
logo rendo partners in energie
logo enexis partners in energie
logo stedin partners in energie
logo coteq partners in energie
logo liander partners in energie
Copyright © 2021