Partners in Energie
Nieuws

Netbeheerders en bedrijven in gesprek over aanbieden flexibiliteit

Netwerk

Netbeheer Nederland heeft onlangs een voorstel ingediend bij de ACM voor het wijzigen van de ‘Netcode elektriciteit’ met het doel meer flexibiliteit in het elektriciteitsnet te krijgen. De netbeheerders stellen voor de bestaande verplichting voor aangeslotenen om congestiemanagementdiensten aan te bieden, te verduidelijken en aan te vullen.

Op steeds meer plekken is een nieuwe aansluiting op het elektriciteitsnet of een verzwaring van een bestaande aansluiting, voor een bedrijf of woning, niet meer vanzelfsprekend. Dit vraagt om een serieuze versnelling van de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Daarnaast nemen netbeheerders en de overheid aanvullende maatregelen om het elektriciteitsnet toegankelijk en betrouwbaar te houden. Voorbeelden hiervan zijn het verplichten van slimme laadpalen en het verplicht ontlasten van het stroomnet op piekmomenten.

Stroomnet beter benutten

Het stroomnet zit alleen tijdens piekmomenten vol. Met behulp van congestiemanagement kunnen deze pieken worden afgevlakt. Daarbij sluiten netbeheerders contracten af met grootverbruik klanten om op piekmomenten, als dat nodig is, tijdelijk minder transportcapaciteit te gebruiken. Hierdoor kunnen er meer bedrijven worden aangesloten. Afgelopen 18 oktober kondigde demissionair minister Jetten aan dat deze congestiemanagement aanpak verbeterd zou worden door de netbeheerders en de ACM. Ook zei hij dat het aantrekkelijker moest worden voor bedrijven om deel te nemen.
Er is toen aangekondigd dat de verplichting om ‘congestiemanagementdiensten’ aan te bieden verder zou worden uitgewerkt. Het uitgewerkte voorstel houdt in dat grootverbruikers die veel elektriciteit gebruiken op piekmomenten een bod moeten doen aan de netbeheerder tegen welke prijs zij bereid zijn een bepaalde hoeveelheid stroom mínder af te nemen of mínder terug te leveren.

Marktgebaseerd congestiemanagement

In de Netcode elektriciteit was het verplicht aanbieden van congestiemanagementdiensten al opgenomen, maar nog niet gespecificeerd. Met dit voorstel maken de netbeheerders de regels voor marktgebaseerd congestiemanagement concreet. Het idee is dat de verplichting gaat gelden voor elke aangeslotene in een congestiegebied die een opwekeenheid heeft met een maximumvermogen groter dan 1 megawatt (MW). Of een aangeslotene met een verbruikseenheid groter dan 1 MW. De verplichting geldt dus voor zowel opwek als afname.

Ondernemers bepalen zelf prijs voor flexibiliteit

Per congestiegebied kan de netbeheerder bepalen vanaf welk vermogen (tussen de 1 MW en 60 MW) het doen van een bod verplicht is. De verplichting kan inhouden dat de aangeslotene een aanbod doet voor het overeenkomen van een capaciteitsbeperkingscontract. Of dat de aangeslotene dagelijks redispatch-biedingen doet; het verschuiven van de momenten waarop stroom wordt teruggeleverd aan of afgenomen van het net. De verplichting zit alleen op het aanbieden van flexibel elektriciteitsvermogen, niet op prijs. De aangeslotene bepaalt zelf tegen welke -marktgebaseerde-  prijs hij een aanbod doet. Met het ingediende voorstel gaan de netbeheerders er vanuit dat er meer flexibiliteit beschikbaar komt en de mogelijkheden toenemen om in een gebied daadwerkelijk meer klanten aan te kunnen sluiten. Daarbij is de samenwerking tussen bedrijven, de overheid en netbeheerders essentieel.

ACM verwacht in Q1 2024 het ontwerpbesluit

De ACM is begonnen met het beoordelen van het voorstel van Netbeheer Nederland en verwacht in het eerste kwartaal van 2024 een ontwerpbesluit te publiceren waarop belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. Daarna stelt de ACM in het definitieve besluit de codewijziging vast.

Deel artikel:

Relevante artikelen

Meer nieuws
Elektriciteitsnet verder onder druk: kabinet en netbeheerders nemen ingrijpende maatregelen

Elektriciteitsnet verder onder druk: kabinet en netbeheerders nemen ingrijpende maatregelen

Het steeds hogere tempo waarin er extra transportcapaciteit wordt gevraagd overstijgt de snelheid waarmee netbeheerders het elektriciteitsnet kunnen uitbreiden. Hoewel er in alle regio’s volop wordt gewerkt aan het net, zijn de miljardeninvesteringen en aanvullende maatregelen helaas niet toereikend. De netbeheerders signaleren dat Nederland een volgende fase in gaat, waarbij de toegang tot het elektriciteitsnet verder onder druk komt te staan. Zonder deze ingrijpende maatregelen, vertraagt de woningbouw, de economische groei en de verduurzaming van Nederland.

Lees meer
ACM publiceert evaluatie congestiemanagement

ACM publiceert evaluatie congestiemanagement

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft met het codebesluit van 25 mei 2022 de mogelijkheden voor congestiemanagement verruimd. Uit een door de ACM uitgevoerde evaluatie komen een aantal bevindingen en verbeterpunten naar voren.

Lees meer
60 ondernemers van wachtlijst stroomaansluiting in Amsterdam

60 ondernemers van wachtlijst stroomaansluiting in Amsterdam

Door een drietal slimme maatregelen te nemen, is het gelukt om de capaciteit van het elektriciteitsstation aan de Hemweg te vergroten, zonder het elektriciteitsnet uit te breiden. Hierdoor kunnen 60 ondernemers in Amsterdam die nu op de wachtlijst staan, de door hun gewenste elektriciteitsaansluiting krijgen. Sinds december 2021 was het niet mogelijk voor ondernemers in de omgeving van de Hemweg om aansluiting of extra capaciteit te krijgen. In de periode 2027-2029 wordt het elektriciteitsstation Hemweg uitgebreid en is het te kort aan elektrisch vermogen structureel opgelost.

Lees meer